Historik

Historik

Svenska Naturskyddsföreningen bildades i maj 1909.

Naturskyddsföreningen i Köping är även den rätt gammal. Den 22 maj 1950 konstituerades föreningen och namnet blev då Köpings naturvetenskapliga förening. Ordförande blev körsnär O. Lindblom och sekreterare lektor E. Strandell. Kassör var tandläkare G. Persson.

Detta hade föregåtts av en exkursion till Malmön den 14 maj 1950 för att utröna intresset hos Köpingsborna. Ett 15-tal intresserade var med och 66 fågelarter antecknades.

Redan detta år gick föreningen in med en skrivelse till stadsfullmäktige för att utröna möjligheten att få området mellan Malmön-vägen och Köpingsån fridlyst för att bevara det rika fågellivet. Skrivelsen föranledde ingen åtgärd.

Många utflykter gjordes sedan under 1950-talet, den längsta till Falbygden för att se på tranor.

På årsmötet 1955 ändrades föreningens namn till Köpings Biologiska Förening.

Den 9 april 1958 inlämnade föreningen till drätselkammaren en anhållan om fredande av hagmarkerna vid Norsa. Svar kom 17 mars 1959 och 400 kr anslogs till stolpar runt det känsliga området.

1960-talet utmärktes av en debatt om skyddandet av Norsa och anläggandet av en oljehamn.

Stor medverkan i naturvården i länet utmärkte 1970-talet.

Den 21 februari 1978 ombildades föreningen till en krets av SNF, Svenska Naturskyddsföreningen. Föreningsmärket, en nötväcka, kompletterades med bokstäverna SNF.